Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
  Mbylle
  Filtrat
  Gjuha
  Hulumtimi

  Politika e privatësisë

  RREGULLORJA PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PËR PERSONIN

  SHOQATA WURTH ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR PËR TREGËT ME PAJISJE MONTUESE BEOGRAD  SURČIN, Sveti Sava 60v, 11271 Beograd  Surčin, MB: 17155172 (më tutje: „Wurth“, „NE“ apo „Kompania Wurth“), në kryerjen e veprimtarisë së vet, mbledh dhe përpunon të dhëna për personin duke respektuar të gjitha rregullat relevante.

  Në këtë rregullore për mbrojtjen e të dhënave për personin (më tutje: „Rregullorja“) është shpjeguar se si Wurth mbledh të dhënat Tuaja për personin, në cilën mënyrë i shfrytëzon dhe dirigjon me to. Wurth i është kushtuar mbrojtjes dhe respektimit të privatsisë Tuaj, e mbrojtja dhe siguria e të dhënave personale të blerësve tanë, klientëve dhe personave fizik tek partnerët tanë afarist (më tutje: “Personat“) është prioritet i Wurth-it.

  Ju lutemi që me vëmendje ta lexoni këtë Rregullore që të mundeni të kuptoni të gjitha pyetjet me rëndësi që kanë të bëjnë me mbrojtjen e privatësisë Tuaj.

  1. DREJTUESI ME TË DHËNAT PËR PERSONIN
  2. DEFINICIONET
  3. NDAJ KUJT ZBATOHET RREGULLORJA
  4. SI DHE KUR MBLEDHIM TË DHËNAT TUAJA PERSONALE
  5. TË DHËNAT PËR PERSONIN QË MBLEDHIM, QËLLIMI DHE BAZA
  6. KU DHE SI RUHEN TË DHËNAT TUAJA PERSONALE
  7. WURTH A I NDAN TË DHËNAT TUAJA ME PERSONAT E TRETË
  8. SA GJATË WURTH RUAN TË DHËNAT TUAJA PERSONALE
  9. TË DREJTAT TUAJA
  10. HYRJA NË FUQI DHE NDRYSHIMET E RREGULLORES

  1. DREJTUESI ME TË DHËNAT PËR PERSONIN

  Wurth është drejtuesi i të dhënave për personin, gjegjësisht subjekti që përcakton qëllimin dhe mënyrën në të cilën përpunohen të dhënat për personin, sipas Ligjit për mbrojtjen e të dhënave për personin (më tutje: „Ligji“).

  Duke pasur parasysh se po e kuptojmë mbrojtjen e privatësisë së blerësve tanë shumë seriozisht, Wurth ka personin i cili është i angazhuar për mbrojtjen e të dhënave për personin, e të cilët mund t'i kontaktoni te nikola.timotic@wurth.rs. Përmes dërgesës së shkrimit në adresën Sveti Sava 60v, Beograd Surçin apo me thirrje në telefon 0112078200.

  2. DEFINICIONET

  Kur themi „personi“ apo „Ju“, mendojmë për të gjithë personat fizik që ndajnë të dhënat për personin me ne.

  Kur themi „Shfrytëzuesit e Wurth kartelës“ mendojmë në personat që  janë antarësuar në programin tonë të lojalitetit dhe të cilët në atë bazë realizojnë favore, e të cilëve iu jipet kartela Wurth.

  Kur themi „shfrytëzuesi i sajtit“ mendojmë në çdo person që qaset në Sajt.

  Kur themi „Shfrytëzuesi i regjistruar“ mendojmë në personin që ka llogarinë e regjistruar në Sajt.

  Kur themi „Kushtet e përgjithshme të afarizmit“ mendojmë në kushtet e afarizmit që përbëjnë pjesën përbërëse të kontratës që e nënshkruani me Kompaninë Wurth dhe në të cilët kemi qasje në Sajt.

  Kur themi „ E dhëna“ mendojmë në të dhënat e personit gjegjësisht në të dhënat që kanë të bëjnë me personat fizik identiteti i të cilit është i përcaktuar apo përcaktues, jodrejtpërdrejtë apo drejtpërdrejtë në bazë të këtyre të dhënave.

  Kur themi „Komisari“ mendojmë në Komisarin për informata me rëndësi  publike dhe mbrojtje të  të dhënave për personin, Bulevardi Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

  Kur themi „Politika e përdorimit të biskotave” mendojmë në rregullat e posaçme për mbledhjen e disa të dhënave për personin në Sajt përmes biskotave, që përbëjnë pjesën e Rregullores për mbrojtjen e të dhënave për personin.

  Kur themi „pajtueshmëri“ mendojmë në pranimin Tuaj të pahamendur në përpunimin e të dhënave për personin. Personi që i ka mbushur 15 vjet mundet vetëm të jep pëlqimin për përpunimin e të dhënave për personin në shfrytëzimin e shërbimeve të shoqërisë informative. Pajtueshmëria është vetëm një nga bazat ligjore për përpunimin e të dhënave, kështu që të dhënat mund të përpunohen edhe në baza të tjera.

  Kur themi „Kushtet e shfrytëzimit të kartelës Wurth“ mendojmë në kushtet e posaçme që Blerësi i pranon në momentin e antarësimit në programin e lojalitetit, e me qëllim të marrjes së kartelës Wurth dhe realizimit të favoreve.

  Termet tjera që në Rregulloren për mbrojtjen e të dhënave janë shkruar me shkronjë të madhe janë të definuar në kushtet e përgjithshme të afarizmit.

  1.   PËR KË ZBATOHET RREGULLORJA

  Kjo rregullore për mbrojtjen e të dhënave të personit, që ka të bëjë me to dhe në pjesët relevante, zbatohet ndaj personave që janë:

  -Shfrytëzues të sajtit pavarësisht nga ajo se a janë vizitor apo shfrytëzues të Regjistruar,

  - Blerës,

  -Shfrytëzuesit e kartelës së lojalitetit.

  Wurth kujdeset për privatësinë dhe sigurinë e personave të mitur në internet. Wurth e-shitorja i dedikohet publikut të përgjithshëm, por nuk është dedikuar për personat që janë më të ri se 15 vjet. Personat që janë më të ri se 15 vjet nuk guxojnë të zbulojnë të dhënat e tyre për personin kompanisë Wurth. Nëse konsideroni që kemi mbledhur të dhëna për personat më të ri se 15 vjet, ju lutemi të na informoni në nikola.timotic@wurth.rs pa vonesë.

  1.   SI DHE KUR I MBLEDHIM TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

  Të dhënat i mbledhim para se gjithash nga Ju, dhe atëhere kur vizitoni Sajtin e kompanisë Wurth, bleni dhe/apo porositni produkte nga kompania Wurth, regjistroni llogari në sajtin tonë, kur regjistroheni për programin e lojalitetit dhe bëheni Shfrytëzues të kartelës së lojalitetit, kur na kontaktoni për të ofruar përkrahje blerësve, kur plotësoni anketat për blerës apo kur të dhënat Tuaja në mënyrë tjetër janë relevant për blerje, gjegjësisht për afarizmin tonë.

  Mbledhja e disa të dhënave dhe shfrytëzimi i tyre me qëllim të marketingut, i bëjmë vetëm në bazë të pajtueshmërisë Tuaj paraprake decidive. Për këtë gjithnjë posaçërisht Ju informojmë dhe theksojmë se mundeni pajtueshmërinë e dhënë kështu ta tërhiqni në çdo moment.

  Të dhënat që i mbledhim përmes Sajtit janë të domosdoshme që të mund të ofrojmë shërbimin optimal Shfrytëzuesve tanë të sajtit.

  Në rastet kur nuk dëshironi të na jipni të dhënat për personin që na janë të domosdoshme, Wurth nuk mund të garantoj se informatat e ofruara dhe shërbimet plotësisht të përmbushin nevojat Tuaja.

  Të dhënat Tuaja ruhen si shumë të besueshme, e çdo mënyrë e mbledhjes së shënimeve ka qëllimin e vet dhe bazën juridike të bazuar në Ligj.

   

  1.   TË DHËNAT PËR PERSONIN QË MBLEDHIM, QËLLIMI DHE BAZA   

  QËLLIMI I MBLEDHJES

  TË DHËNAT QË MBLEDHIM

  BAZA

  1. Regjistrimi i shfrytëzuesit

  Kur dëshironi të realizoni blerjen e produkteve tona përmes e-shitores tonë apo për të Ju mundësuar shfrytëzimin e funksioneve shtesë të Sajtit tonë, mund të regjistroheni përmes Sajtit tonë.

  Emri personal, email adresa, shifra

  Përpunimi është i domosdoshëm për mbajtjen e llogarisë Tuaj dhe për ekzekutimin e kontratës të nënshkruar me personin me të cilin kanë të bëjnë të dhënat apo për ndërmarrjen e ngjarjeve, me kërkesë të personit me të cilin kanë të bëjnë të dhënat, para nënshkrimit të kontratës. Në mungesë të të dhënave të tilla nuk do ishte e mundur të bëhet regjistrimi i shfrytëzuesit, por kontrata do të kishte mundur të nënshkruhet dhe të realizohet nëse Blerësi, i cili është person fizik, bënë blerjen si Gost.

  2.  Përpunimi i porosive

  Kur blerjen e bëni përmes e-shitores nga Ju mund të kërkohet të lini të dhënat e caktuara për personin, që janë të domosdoshme për realizim të drejtë të kontratës shitëblerëse. Në këtë drejtim, të dhënat na janë të domosdoshme për administratën e raportit kontraktues, për pagesën e produkteve apo shërbimeve, si dhe për drejtimin dhe pranimin e vërejtjeve, ankesave dhe reklamimeve.

  Emri personal, adresa e banimit, adresa e dërgesës, adresa e pagesës, numri i telefonit, email adresa, faxi, preferencat në lidhje me dërgesën (p.sh. mënyra e dërgesës), informatat financiare nënkuptuar të dhënat për kartelën kreditore apo debitore, apo informata tjera që kanë të bëjnë me pagesën.

  Përpunimi është i domosdoshëm për realizimin e kontratës së nënshkruar me personin, me të cilin kanë të bëjnë të dhënat apo për ndërmarrjen e  veprimeve, me kërkesë të personit me të cilin kanë të bëjnë të dhënat, para nënshkrimit të kontratës. Në mungesë të të dhënave të tilla, kontrata nuk do të jetë e mundur as të nënshkruhet e as të realizohet.

  3. Lëshimi i kartelës së lojalitetit

  Për blerësit më besnik Wurth ka organizuar programin e lojalitetit, që ofron një varg favoresh të ndryshme. Të drejtat dhe obligimet lidhur me antarësinë në klubin e lojalitetit janë përshkruar në Uslovima korišćenja (kushtet e shfrytëzimit) të kartelës së lojalitetit. Që Wurth të mund të lëshojë kartela të lojalitetit dhe që të mund të mbajë evidencë për shfrytëzuesit e kartelës, gjatë qasjes në programin e lojalitetit mbledh të dhënat Tuaja.

  Të dhënat që mblidhen janë: gjinia, emri personal, data e lindjes, adresa, telefoni fiks, telefoni mobil dhe e-maili.

  Përpunimi është i domosdoshëm për realizimin e kontratës së nënshkruar me personin me të cilin kanë të bëjnë të dhënat apo për ndërmarrjen e veprimeve, me kërkesë të personit me të cilin kanë të bëjnë të dhënat, para nënshkrimit të kontratës. Nëse nuk na dërgoni këto të dhëna, nuk do të mundemi t'Iu identifikojmë, e kështu nuk do të mundemi t'Iu lëshojmë kartelën e lojalitetit në bazë të cilës realizohen favoret.

  4. Informimi për favoret e programit të lojalitetit të kartelës Wurth të lojalitetit

  Gjatë qasjes në programin e lojalitetit të kartelës Wurth mundeni të zgjidhni opsionin që t'Iu dërgojmë informata përmes e-mailit, SMS-it, Viberit dhe në mënyrë tjetër. Antarët e programit të lojalitetit i informojmë për produktet, shërbimet, lojërat shpërblyese dhe favoret aktuale që lidhen për antarësi (më tutje: informatat për favoret), por ekskluzivisht me Pajtimin Tuaj që dëshironi të pranoni informatat për favore.

   

  Shfrytëzohen të dhënat që janë mbledhur gjatë qasjes në programin e lojalitetit.

  Të dhënat Tuaja i shfrytëzojmë për qëllimin e përmendur vetëm nëse keni shënuar në fletëpranim se jeni të pajtimit që Wurth t'Iu informoj për ofertën e produkteve të veta dhe shërbimeve me favoret e programit të lojalitetit të kartelës Wurth. Nuk keni obligim të jepni këtë pajtim e për këtë ne nuk do të Ju dërgojmë informata për favoret, por si shfrytëzues i kartelës Wurth do të keni mundësi të realizoni favoret.

  Në rast që pajtoheni, këtë pajtueshmëri mund të tërhiqni në çdo kohë, e kjo nuk do të ndikojë në ligjëshmërinë e përpunimit që është bërë deri sa ka qenë pajtimi.

  5. Përcjellja e formularëve të sjelljes, përpunimi dhe dërgimi i ofertave të personalizuara

  Me rastin e regjistrimit të llogarisë në Sajt mund të zgjidhni opcionin që jeni në pajtim me përcjelljen e formularëve të sjelljes tuaj, dhe jeni në pajtim që të përpunohen dhe t'Iu dërgohen ofertat e personalizuara për produktet dhe shërbimet, në bazë të formularëve të dukshëm të sjelljes. Kjo do të thotë se mund të pajtoheni që të përcjellim të dhënat për blerjet Tuaja më të hershme dhe, në bazë të produkteve më heret të blera, të Ju dërgojmë informata për prodhimet tjera për të cilët besojmë se jeni të interesuar.

  Shfrytëzohen të dhënat që janë mbledhur gjatë regjistrimit të llogarisë. Më vonë mblidhen të dhënat për blerjet e realizuara me qëllim të vërtetimit të formularëve të sjelljes.

  Të dhënat Tuaja i shfrytëzojmë për qëllimin e përmendur vetëm nëse e keni shënuar që jeni të pajtimit që Wurth të përcjellë sjelljet Tua, t'i përpunoj dhe t'i dërgoj ofertat e personalizuara për produktet dhe shërbimet në bazë të këtyre formularëve të sjelljes.  Nuk keni obligim të jepni këtë pajtim e për këtë ne nuk do të përcjellim sjelljet Tuaja dhe nuk do të krijojmë dhe dërgojmë oferta të personalizuara.

  Në rast që pajtoheni, këtë pajtueshmëri mund ta tërhiqni në çdo kohë, e kjo nuk do të ndikoj në ligjëshmërinë e përpunimit që është bërë deri sa ka qenë pajtimi.

  6. Zbatimi i anketave për nevoja të afarizmit të Kompanisë Wurth dhe hulumtimet për kënaqshmërinë me produktet

  Me rastin e regjistrimit të llogarisë në Sajt mund të zgjidhni opcionin që jeni në pajtim që Wurth t'Iu kontaktoj për nevoja të zbatimit të anketave dhe hulumtimeve të kënaqshmërisë me produkte.

  Shfrytëzohen të dhënat që janë mbledhur gjatë regjistrimit në sajtin tonë.

  Të dhënat Tuaja i shfrytëzojmë për qëllimet e përmendura vetëm nëse keni shënuar se jeni në pajtim që Wurth t'Iu kontaktoj për nevoja të zbatimit të anketave dhe hulumtimeve të kënaqshmërisë me produktet.

  Nuk keni obligim të jepni këtë pajtim e për këtë ne nuk do t'Iu kontaktojmë për nevoja të zbatimit të anketave dhe hulumtimeve të kënaqshmërisë me produktet.

  Në rast që pajtoheni, këtë pajtueshmëri mund ta tërhiqni në çdo kohë, e kjo nuk do të ndikoj në ligjëshmërinë e përpunimit që është bërë deri sa ka qenë pajtimi.

  7. Shërbimi i ndihmës për blerësit

  Në disa situata mund të keni nevojë të kontaktoni Shërbimin tonë për ndihmë Blerësve në qendrën tonë shitëse, përmes sajtit apo telefonit ( p.sh. për ndërrimin e produktit, udhëzimeve për montim etj.) Në këso situata do të na nevojiten të dhënat Tuaja që të mund t'Iu japim ndihmë, gjegjësisht që të mundemi ta zgjidhim problemin për çka na keni kontaktuar.

  Të dhënat që mblidhen janë: emri dhe mbiemri, adresa për dërgim të fakturës, adresa për dorëzim, numri i telefonit, adresa  e e-postës, si dhe të dhënat tjera lidhur me pyetjen për çka na keni kontaktuar, e për të cilën vet vendosni të na dërgoni.

  Përpunimi është i domosdoshëm me qëllim të respektimit të obligimeve juridike gjegjësisht për ofrimin e ndihmës Blerësve. Përpunimi bëhet edhe në bazë të interesit legjitim sepse të dhënat i shfrytëzojmë për t'Iu dhënë informatat që kërkoni nga ne apo të cilat mund t'Iu ndihmojnë me rastin e kërkesës apo pyetjes që i keni drejtuar Shërbimit për ndihmë Blerësve.

  8. Newsletter

  Të dhënat mbledhim edhe nëse në ueb faqen e Wurth-it paraqiteni për Newsletter-in tanë.

  E dhëna që mblidhet është e-mail.

  Të dhënat mblidhen në bazë të pajtueshmërisë Tuaj.

   

  9. Informimi për ndryshimet e kushteve të Përgjithshme të afarizmit, Kushteve të shfrytëzimit të kartelës Wurth apo Rregullores për mbrojtjen e të dhënave për personin

  Nëse kemi të dhënë për e-mailin Tuaj, të mbledhur për realizimin e njërit nga qëllimet më parë të përmendura, mund t'Iu dërgojmë informatën për ndryshimet e kushteve të Përgjithshme të afarizmit, kushteve të shfrytëzimit të kartelës Wurth apo Rregullores për mbrojtjen e të dhënave për personin

  E dhëna që mblidhet është e-mail.

  Me qëllim të realizimit të interesit legjitim të Kompanisë Wurth, por edhe të vet Blerësve, për t'u garantuar transparenca në raport me Blerësit, dhe blerësit të munden të shqyrtojnë se ndryshimet a kanë ndikim te ta. Nëse nuk i kemi të dhënat Tuaja për këtë qëllim, nuk do t'Iu informojmë drejtpërdrejtë për ndryshimin e këtyre akteve, e informatën për ndryshim mund ta shihni në ueb faqen e Wurth-it.


  Përveç të dhënave të përmendura, disa të dhëna për personin mbledhim përmes biskotave në pajtim me Rregullat e përdorimit të biskotave -Pravilima upotrebe kolačića.

  Të gjitha të dhënat e përmendura më lartë mund të përpunohen krahas marrjes së vendimeve automatike, duke nënkuptuar profilimin. Profilimi është çdo formë e përpunimit të automatizuar që shfrytëzohet për të vlerësuar karakteristikën e caktuar të personit, duke shfrytëzuar algoritmet. Mund të kemi marrje të automatizuar të vendimeve, që nënkuptojnë edhe profilimin në bazë të të dhënave që veç na keni dhënë. Nëse nuk pajtoheni me vendimin, keni të drejtë të shprehni qëndrimin tuaj në lidhje me vendimin, si dhe të drejtën të pengoni vendimin duke dërguar kërkesën në nikola.timotic@wurth.rs. Në pajtim me art. 38 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave të personit.

  6. KU DHE SI TË DHËNAT TUAJA PERSONALE RUHEN

  Sigurojmë siguri maksimale të të dhënave Tuaja që  përpunohen, para se gjithash kur të dhënat shkëmbehen, zbulohen dhe transmetohen. Kemi rregullat e inkorporuara të brendshme dhe procedurat për sigurinë e informatave, në të cilat janë të definuara masat e detajuara dhe kontrollimet që i ndërmarrim për mbrojtjen e të dhënave të personit. Kemi zbatuar masa adekuate dhe organizative për të siguruar nivelin e sigurisë që është sipas rrezikut. Shfrytëzojmë qasjen shumë shkallëshe që nënkupton fjalëkalimet për shfrytëzuesit, drejtimin, aparatin, sistemet dhe nivelet e rrjetit, me qëllim të sigurimit të plotë dhe mbrojtjes së përgjithshme. Qasje vendeve ku janë të vendosura të dhënat për personin (edhe elektronike edhe fizike) është i kufizuar me funksionet e kontrollimit të sigurimit të qasjes. Në zonat e siguruara qasja iu është lejuar vetëm personelit që ka autorizim për qasje në të dhëna. Të gjitha informatat personale dhe të besueshme në formë të shtypur janë të vendosura në mënyrë të sigurtë. Në fund, personeli ynë që ka qasje këtyre të dhënave është i aftësuar dhe i ushtruar të kuptojë rëndësinë e të dhënave për personin si dhe të zbatojë procedurat e brendshme për mbrojtjen e tyre, e është i lidhur edhe me obligimin për ruajtjen e besueshmërisë.

  Të gjitha transakcionet në para që i bëni përmes sajtit tonë do të realizohen me ndihmën e sistemit sigurues të pagesës. Të dhënat e besueshme për pagesat barten drejtpërdrejtë në formë të enkriptimit (SSL dhe/ose TLS) deri te trupi korrespodentë. Enkriptimin mund ta vëreni ashtu që në fushën për ueb-adresën të hulumtuesit Tuaj do të ndryshohet forma “http://” në formën “https://” dhe kur paraqitet simboli i drynit në fushën për adresë. Kur është e aktivizuar SSL dhe/ose TLS enkriptimi, personat e tretë nuk do të kenë qasje tek të dhënat.

  7. A I NDANË WURTH TË DHËNAT TUAJA ME PERSONAT E TRETË?

  Për kompaninë Wurth ruajtja e privatësisë Tuaj është shumë e rëndësishme, andaj kurrë nuk do të ndajmë të dhënat Tuaja personale me personat e tretë për qëllime që nuk janë përshkruar në këtë Rregullore për mbrojtjen e të dhënave për personin.

  Në rast të blerjes përmes e-shitores tonë, të dhënat Tuaja për personin i bartim personave të tretë vetëm kur kjo është e domosdoshme për plotësimin e obligimit kontraktues. Për shembull, japim të dhënat e domosdoshme kompanive që bëjnë dërgimin e produkteve të porositura apo banka korrespodente përmes së cilës bëhet pagesa. Kurrfarë të dhëna tjera nuk do të barten përveç nëse ju nuk e jepni pajtimin Tuaj decidiv.

  Përveç kësaj që u tha, mund të japim të dhënat Tuaja personale partnerëve tonë të sigurtë jashta grupit Wurth, e që i përmbajnë sistemet tona IT apo për qëllime marketingu, financiare, apo reklamuese, për përpunimin e pagesës, dërgesës, apo mundësimit të afarizmit tonë. Këta ofrues të shërbimeve janë sipas marrëveshjeve relevante, të obliguar të shfrytëzojnë të dhënat që iu kanë besuar vetëm në pajtim me direktivat tona, dhe strikt për qëllimin të cilin e kemi përmendur. Poashtu i obligojmë që në mënyrë adekuate të mbrojnë të dhënat Tuaja dhe të i mbajnë në fshehtësi.

  Në disa raste, të dhënat Tuaja mund të nxirren jashtë Sërbisë, në serverët që janë në shtetet tjera. Serverët që i përdorim plotësojnë nivelin e mbrojtjes që parasheh rregullorja e Përgjithshme UE për mbrojtjen e të dhënave për personin (GDPR), e kështu niveli i mbrojtjes të dhënave për personin (së paku) është i njëjtë me nivelin e mbrojtjes në kuadër të Republikës së Sërbisë.

  8. SA GJATË WURTH I RUAN TË DHËNAT TUAJA PERSONALE?

  Wurth të dhënat për personin, të cilat janë mbledhur me qëllim të realizimit të të drejtave dhe obligimeve nga raporti afarist, do t'i përpunojë derisa do të zgjasë raporti afarist me Personin me të cilin kanë të bëjnë këto të dhëna, përveç në rastet kur Wurth ka obligim që të dhënat t'i ruaj edhe pas përfundimit të bashkëpunimit afarist me Personin me të cilin kanë të bëjnë këto të dhëna, në bazë të ligjit, pajtueshmërisë së personit me të cilin kanë të bëjnë të dhënat apo interesit legjitim (p.sh. në rastin e mosmarrëveshjes eventuale me Personin me të cilin kanë të bëjnë të dhënat).

  Të dhënat e mbledhura vetëm për ofrimin e transakcioneve shitëse apo ofrimit të shërbimeve tjera, ruhen edhe 12 muaj nga data e transakcionit të fundit (për shembull, transakcioni i dërgesës, dorëzimit, reklamacionit, etj.) apo nga skadimi i afatit ligjor për reklamim, cila do që të jetë data e fundit nga këto.

  Të dhënat për personin që përpunohen vetëm në bazë të pajtueshmërisë së Përsonit me të cilin kanë të bëjnë përpunohen në pajtim me qëllimin për çka janë mbledhur, gjegjësisht deri te tërheqja e pajtimit nga ana e Personit me të cilin kanë të bëjnë të dhënat.

  Të dhënat lidhur me Shfrytëzuesin e kartelës Wurth ruhen deri te ndërprerja e antarësisë në programin e lojalitetit.

  Të dhënat lidhur me shfrytëzuesit e kartelës Wurth të cilët janë pajtuar me informimin për favoret e programit të lojalitetit të kartelës Wurth dhe/apo me përcjelljen e formularëve të sjelljes, me përpunimin e oferatave të personalizuara dhe dërgesën e ofertave të personalizuara dhe/apo me kontaktime për të zbatuar anketa për nevoja të afarizmit Wurth, ruhen deri në momentin kur e tërhiqni pajtimin Tuaj. Pajtueshmërinë Tuaj mund ta tërhiqni në çdo moment në pajtim me kapitullin 9.7 të rregullores.

  Të dhënat që na i ofroni gjatë paraqitjes së Newsletter, i ruajmë deri në ç'lajmrimin Tuaj. Në çdo moment mund të ç'lajmroheni nga newsletter në linkun vijues apo në pajtim me udhëzimet që vijnë në çdo mejl në të cilën dërgohet Newsletter.

  Nëse është inicuar procedura gjyqësore, administrative apo jashtëgjyqësore, të dhënat për personin mund të ruhen deri në përfundimin e kësaj procedure.

  Wurth ka procedura të posaçme strikte të parapara për shlyerjen e të dhënave për personin, me çka sigurohet respektimi i privatësisë Tuaj (prerja e dokumenteve në formën e letrës, procedurat për vendosjen e mbeturinave që përmbajnë informata të besueshme, si dhe shlyerje e sigurtë e të dhënave në formë elektronike).

   

  9. TË DREJTAT TUAJA

  Si person të dhënat e të cilit për personin përpunohen, keni me ligj të drejtat e garantuara në lidhje me të dhënat tuaja. Të drejtat tuaja janë si në vijim:

  9.1. E drejta e qasjes

  Keni të drejtë të i dërgoni kërkesë kompanisë Wurth për informata për atë se ai përpunojmë të dhënat tuaja për personin. Nëse të dhënat përpunohen, në çdo fazë ose kohë keni të drejtë të kërkoni kopjen e ndonjërës apo të të gjitha të dhënave për personin.

  E drejta për qasje nënkupton edhe dhënien e informatave, përveç tjerash me qëllim të përpunimit, baza juridike, kategorinë e të dhënave, pranuesve apo kategorive të pranuesve, posaçërisht pranuesve në vendet e treta apo organizatat ndërkombëtare, për periudhën e ruajtjes së të dhënave për personin, për të drejtën në korigjim apo shlyerje të të dhënave për personin apo përkufizim të përpunimit apo të drejtën për vërejtje dhe të drejtën për paraqitje të ankesës organit kompetent.

  Informatat e kërkuara mundohemi që të i ofrojmë në afatin sa më të shpejtë, e më së voni në afatin prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës. Kur gjetja apo sigurimi i informatave është posaçërisht i komplikuar apo me arsye kërkon kohë më të gjatë, kjo periudhë mund të vazhdohet edhe për 60 ditë. Mirëpo, kjo ka të bëjë vetëm me rrethanat e jashtëzakonshme dhe gjatë procesit rregullisht Ju informojmë për çdo vonesë apo arsyet e vonesës.

  Nëse nuk pajtohemi me kërkesën për sigurimin e të dhënave, do të ju informojmë në afat prej 30 ditësh për shkaqet e refuzimit të kërkesës dhe për të drejtën e paraqitjes së ankesës Komisarit për informata me rëndësi publike dhe mbrojtjen e të dhënave për personin.

  Nëse kërkesa Juaj qartë është e pabazë apo e tepërt, e posaçërishtë nëse vashdimisht përsëritet, Wurth mund t'i kompenzojë shpenzimet e domosdoshme administrative të veprimit sipas kërkesës Tuaj apo të refuzojë të veprojë sipas kërkesës, në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave për personin.

  9.2. E drejta në korigjim

  Të gjitha të dhënat të cilat i përpunojmë kontrollohen dhe verifikohen si të sakta, cdo herë që kjo është e mundshme dhe rregullisht bëhet azhurimi i tyre. Nëse konsideroni se të dhënat janë të pasakta apo vjen deri te ndryshimi i tyre, keni të drejtë të kërkoni nga Shoqata të bëjë korigjimin e të dhënave Tuaja.

  9.3. E DREJTA NË HARRESË (SHLYERJA E TË DHËNAVE)

  Keni të drejtë të kërkoni nga Shoqata shlyerjen e të dhënave tua, përveç se nëse ekziston obligimi ligjor që këto të dhëna të ruhen apo ekziston baza ligjore për refuzimin e kërkesës për shlyerje të të dhënave (për shembull, paraqitja, realizimi apo mbrojtja e kërkesës juridike).

  9.4. E DREJTA NË KUFIZIM TË PËRPUNIMIT

  Keni të drejtë të na kufizoni qasjen në të dhënat Tuaja neve dhe/apo personave të tretë, në proceset e caktuara, apo në përgjëthsi, në situata të caktuara. Këtë të drejtë e keni në dispozicion në rast se e kundërshtoni saktësinë e të dhënave gjatë zgjatjes së afatit i cili na mundëson të verifikojmë saktësinë, konsideroni që më nuk na nevojiten të dhënat për qëllimin e përpunimit, apo keni parashtruar ankesë organit kompetent, e gjatë zgjatjes së procedurës së vlerësimit të interesit më të rëndësishëm legjitim.

  9.5. E DREJTA NË BARTSHMËRI TË TË DHËNAVE

  Keni të drejtë të kërkoni bartjen e të dhënave nëpunësit tjetër nëse përpunimi bazohet në pajtueshmërinë tuaj apo bëhet me mjete të automatizuara. Kemi kujdes që të gjitha të dhënat për person të kenë menjëherë qasje dhe të jenë në formatin e strukturuar zakonisht të përdorur dhe të lexueshëm me makinë.

  9.6. E DREJTA NË KUNDËRSHTIM

  Keni të drejtë të parashtroni kundërshtim ndaj mënyrës se si manupulojmë me të dhënat Tuaja, nëse përpunimi bazohet në interesin legjitim të shoqatës. Përveç kësaj, keni të drejtë që në çfarëdo momenti të dërgoni kundërshtim në përpunimin e të dhënave Tuaja personale me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë, që nënkupton profilimin në masë në të cilën është e lidhur me marketingun e drejtpërdrejtë të tillë.

  9.7. E DREJTA PËR TËRHEQJE TË PAJTUESHMËRISË

  Nëse përpunimi i të dhënave bazohet në pajtueshmërinë Tuaj, pajtueshmërinë mund ta tërhiqni në çdo kohë. Pajtueshmërinë mund ta tërhiqni me dërgimin e mejlit te nikola.timotic@wurth.rs apo dërgimin e shkresës në adresën Sveti Sava 60v, 11271 Beograd Surçin.

  Tërheqja e pajtueshmërisë nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave në bazë të pajtueshmërisë së dhënë, para tërheqjes së saj.

  9.8. KONTAKTI PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE

  Për të gjitha pyetjet, kërkesat dhe informatat në lidhje me përpunimin e të dhënave dhe realizimin e mbrojtjes së të drejtave në këtë fushë, ju lutem të na drejtoheni në:

  • e-mail adresën: nikola.timotic@wurth.rs
  • telefoni kontaktues: 011 2078 200
  • me shkrim në adresën: WURTH SHOQATA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR PËR TREGËTI ME PAJISJE MONTUESE BEOGRAD SURÇIN, Sveti Sava 60v, 11271 Beograd Surçin

  Të gjitha këto kanale të komunikimit duhet t'i mundësojnë personelit tonë identifikimin tuaj në pajtim me procedurat në fuqi.

  Në rast se konsideroni që të dhënat tuaja përpunohen jo ligjshëm, mund t'i parashtroni ankesë komisarit për informata me rëndësi publike dhe mbrojtje të të dhënave për personin, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ose në numër të telefonit 011/3408-900.

  Poashtu, nëse për çfarëdo arsye nuk kemi mundësi t'i përgjigjemi kërkesës Tuaj, gjithmonë për këtë ju dërgojmë shpjegimin me shkrim dhe ju informojmë se keni të drejtë në ankesë te komisari.

  10. HYRJA NË FUQI DHE NDRYSHIMET E RREGULLORES

  Kjo Rregullore hyn në fuqi më 01.04.2019.

  Wurth rregullisht bënë revidimin dhe azhurnimin e informatave për përpunimin e të dhënave për personin në pajtim me ndryshimet për proceset afariste të veta apo në bazë të obligimeve që dalin nga rregullat relevante. Versioni valid i rregullores do të jetë gjithnjë i shpallur në ueb-faqen dhe i vendosur në vendet me qasje publike në qendrën shitëse Wurth. Nëse vjen deri te ndryshimet e rëndësishme që në masë të madhe ndikojnë në përpunimin e të dhënave për personin, informatën pa vonesë do ta shpallim në sajt dhe drejtpërdrejtë do të ju informojmë përmes email adresave tuaja, nëse disponojmë me këto të dhëna.