Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
  Mbylle
  Filtrat
  Gjuha
  Hulumtimi

  PËRSHTATJA DHE REKLAMIMI

  PËRSHTATJA DHE REKLAMIMI

  Kjo pjesë e Kushteve të afarizmit ka të bëjë me situatën kur malli i Blerësit nuk ka arritur në gjendje të rregulltë. Nëse malli është në gjendje të rregulltë, por dëshironi ta ndërroni për një produkt tjetër, shihni NDËRRIMI I PRODUKTIT . Nëse malli është në gjendje të rregulltë, por si Konsumator dëshironi ta ktheni, shihni E DREJTA PËR HEQJE DORË.

  1. REKLAMIMET PËR DËMTIME TË SHKAKTUARA GJATË TRANSPORTIT

  Gjatë pranimit Blerësi e ka për detyrë që të shikojë mirë ambalazhën. Në rast se ambalazha është e dëmtuar, Blerësi duhet që dorëzuesit t'ia tërheqë vërejtjen për dëmtimin e ambalazhës. Nëse ka gjurmë të dukshme të dëmtimit në vet ambalazhën gjegjësisht paketimin Blerësi duhet të lus dorëzuesin të pres që të verifikohet a është edhe vet përmbajtja (malli) e dërgesës e dëmtuar. Në rast se është dëmtuar vet përmbajtja e dërgesës Konsumatori duhet të kërkoj që kjo përmbajtje e dërgesës t'i kthehet kompanisë Wurth.

  Afati i fundit për lajmërimin e reklamacionit për dëmtim gjatë transportit është 24 orë. Nëse vëreni dëmtimin, Ju lutemi që menjëherë të na dërgoni fotografitë e prodhimit dhe ambalazhës në eshop@wurth.rs së bashku me informatat për kohën kur është bërë dorëzimi, dhe numrin e llogarisë-fletëdërgesës sipas të cilës e keni blerë prodhimin.

  2. REKLAMIMET RRETH ASPEKTIT TË MOSPËRSHTATJES SË PRODHIMIT

  Nëse blerjen e bën Blerësi si konsumator (në kuptimin e kapitullit 1 Uslova poslovanja  - Të kushteve të afarizmit), zbatohen dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit (art. 50. deri 53.) dhe dispozitat e kapitullit TË DREJTAT E POSAÇME TË KONSUMATORIT.

  Nëse blerjen e bën Blerësi si person juridik, në aspektin e pajtueshmërisë zbatohen dispozitat e Ligjit për raportet obligative që kanë të bëjnë me përgjegjësinë e shitësit për mungesat materiale në gjëra. Në pajtim me dispozitat e ligjit të përmendur, Blerësi person juridik e ka për detyrë që artikullin e blerë ta kontrolloj dhe për mungesat e dukshme menjëherë pa vonesë ta lajmëroj Wurth duke i bashkangjitur edhe llogarinë për mallin e blerë. Në të kundërtën Blerësi humb të drejtën për mbrojtje nga mungesat fizike në gjërat ku mund të vërehen me shikim të thjeshtë. Në rast se artikulli ka mungesë që nuk ka mundur të zbulohet me shikim të thjeshtë gjatë pranimit të artikullit (mungesa e fshehur), Blerësi e ka për detyrë që për këtë mungesë ta lajmëroj Wurth menjëherë posa që e ka zbuluar mungesën e fshehur, dhe me llogarinë e bashkangjitur për artikullin e blerë duke dërguar informatë në formë të shkruar. Nëse Blerësi nuk lajmëron me kohë Wurth për mungesën e fshehur në gjëra, humb të drejtën në mbrojtje juridike. Wurth nuk përgjigjet për mungesat që paraqiten pasi të kalojnë 6 (gjashtë) muaj nga dorëzimi i mallit Blerësit, përveç nëse Wurth për këtë lloj mallërash nuk i ka dhënë garancion në aspektin e dispozitave të kapitullit GARANCIONI.

  Megjithatë, shpenzimet e kontrollimit të pajtueshmërisë së prodhimit, karateristikave të deklaruara teknike, rregullsisë shëndetsore apo kontrollit të harmonizimit të prodhimit me standardet, që bëhen në laboratoret hulumtuese, gjegjësisht nga personi i tretë, me kërkesë të Blerësit ( pavarësisht a është person juridik apo Konsumatorë), bien në kurriz të Blerësit, vetëm nëse me kontrollim konstatohet se mungesa është pasojë e gabimit në material dhe/apo pasojë e gabimit në prodhim.

  3. TË DREJTAT E POSAÇME TË KONSUMATORIT

  3.1. Çka do të thotë pajtueshmëri?

  Supozohet se malli i dërguar duhet të jetë në pajtueshmëri me kontratën:

  1)     Nëse i përgjigjet përshkrimit të cilin Iu kemi dhënë;

  2)     Nëse ka cilësi të nevojshme për përdorim të posaçëm për të cilën Konsumatori e blen, e që për ne ka qenë e ditur;

  3)     Nëse ka cilësi të nevojshme për përdorim të rregulltë të mallit të llojit të njëjtë;

  4)     Nëse sipas kualitetit dhe funksionimit i përgjigjet asaj çka është e zakonshme tek mallërat e llojit të njëjtë dhe për çka Konsumatori mundet me të drejtë të pres duke u nisur nga natyra e mallit dhe premtimeve publike për cilësitë e posaçme të mallit.

  Nëse konsideroni që njëri nga këto kushte nuk është plotësuar, mund të deklaroni reklamimin.

  Megjithatë, duhet të keni parasysh se reklamimi nuk do të jetë i suksesshëm në rastet e përdorimit joadekuat me prodhimin dhe shfrytëzimin e tij, që nuk është në pajtim me udhëzimin për përdorim apo në pajtim me dedikimin e tij, si dhe në rastet që janë bërë çfardo riparime apo orvatje për riparim nga persona të paautorizuar. Në përdorim jo të rregulltë llogariten edhe lëshimet si lidhja e aparatit në burimet e energjisë që nuk janë shkruar në udhëzimin për përdorim si dhe përdorimi i aparatit në kushte dhe hapësira jo të parapara.

  3.2. Në cilin afat konsumatori mund të deklaroj reklamacion?

  Wurth është përgjegjës për mospajtueshmërinë e mallit ndaj konsumatorit në afat prej dy vjetëve nga dita e dorëzimit. Ky afat mund të jetë më i gjatë nëse për prodhimin e caktuar ekziston garancioni i posaçëm, në cilin rast Ju dërgojmë listën garantuese. Më tepër për garancionet të shihni në kapitullin Garancionet.

  3.3. Veprimi i deklarimit të reklamacionit

  Nëse konsideroni se prodhimi është joadekuat dhe dëshironi të deklaroni reklamacion, është e nevojshme që kërkesën për reklamacion ta dërgoni me postë në adresën Sveti Sava 60v, Beograd – Surçin, gjegjësisht me postën elektronike në adresën eshop@wurth.rs me theks: Reklamimi ose thirrjen në numër të telefonit 011/2078-200.

  Gjatë paraqitjes së kërkesës për reklamim konsumatori e ka për detyrë që të:

  1. Dërgoj prodhimin e reklamuar,
  2. Dërgoj dëshminë për blerje: llogarinë – fletëdërgesën apo dëshmi tjetër me të cilën vërtëtohet blerja e mallit,
  3. Dërgoj listën e plotësuar për reklamim, e cila është e mundshme të nxjerret në linkun vijues LISTA REKLAMUESE. Të dhënat që i shënoni në listën reklamuese mund t'i gjeni në kapitullin tjetër.

  Nëse reklamimin e deklaroni përmes postës elektronike, e keni për detyrë që më së voni ditën tjetër punuese të na dërgoni artikullin që e reklamoni. Nuk do të kemi mundësi të vendosim për arsyeshmërinë e reklamacionit Tuaj para se artikulli i reklamuar të na dërgohet.

  Nëse keni çfarëdo pyetje rreth rrjedhës së reklamacionit Tuaj apo Ju duhet cfarëdo shpjegimi tjetër shtesë mundeni të na kontaktoni me mejl adresën eshop@wurth.rs ose në telefonin 011/2078-200.

  3.4. Veprimi i zgjidhjes së reklamacionit

  Veprimin për reklamacion e aktivizoni me plotësimin e listës reklamuese të cilën mund ta merrni në linkun vijues LISTA REKLAMUESE. Në formularin e listës reklamuese doemos shkruani:

  • emrin dhe mbiemrin tuaj
  • adresën, numrin e telefonit dhe e-mail adresën
  • numrin e artikullit dhe sasinë
  • përshkrim i shkurtër i mospajtueshmërisë së reklamuar
  • data e pranimit të mallit (data e kalimit të rrezikut tek konsumatori)
  • data e blerjes
  • numri i llogarisë
  • çmimi me të cilin është blerë malli i reklamuar
  • nënshkrimi.

  Me nënshkrim në listën reklamuese, vërtetoni se të dhënat të cilat i keni shënuar janë të sakta e posaçërishtë të dhënat për adresën Tuaj në të cilën shitësi duhet të dërgoi përgjegjen e shkruar për reklamimin e deklaruar. Me nënshkrim në listën reklamuese poashtu vërtetoni se jeni të pajtimit që shitësi vërtetimin për pranimin e listës reklamuese dhe përgjigjen e tij në reklamimin e deklaruar mund t'Iu dërgoi në mënyrë elektronike në adresën për pranimin e postës elektronike të shënuar në listën reklamuese.

  Përmes rrugës elektronike në adresën për pranimin e postës elektronike të shënuar në listën reklamuese do t'Iu dërgojmë vërtetimin për pranimin e listës Tuaj reklamuese.

  Pasi që ta pranojmë Kërkesën Tuaj për reklamim, do t'Iu përgjigjemi më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të reklamimit. Përmes rrugës elektronike me përgjigje. Do t'Iu informojmë se a e pranojmë reklamimin, do të deklarohemi për kërkesën Tuaj dhe do të japim propozim konkret dhe afat për zgjidhjen e reklamimit.

  Si datë nga e cila llogaritet afati për përgjigje në reklamimin Tuaj në pajtim me dispozitën art. 56 fq. 7 të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit (data e paraqitjes së reklamimit, merret data kur pranojmë dërgesën Tuaj në adresën e përmendur në pikën 3.3. të këtyre Kushteve.

  Afati nuk do të jetë më i gjatë se 15 ditë, gjegjësishtë për mallëra teknike, nga dita e paraqitjes së reklamimit.

  Wurth e ka për detyrë të veproj në pajtim me vendimin, propozimin dhe afatin për zgjidhjen e reklamimit, nëse kemi marrë pajtimin Tuaj paraprak. Për këtë Ju lutemi që pajtimin tuaj ta jepni në afatin më të shpejtë të mundshëm nga momenti i pranimit të përgjigjes tonë për reklamim, për të mundur Wurth-i të zgjidhë reklamimin brenda afatit ligjor më lartë të përmendur. Dhënia jo me kohë e pajtimit Tuaj do të konsiderohet një nga shkaqet objektive për çka Wurth nuk ka mundësi të i përgjigjet kërkesës Tuaj në afatin ligjor.

  Nëse për shkak të arsyeve objektive nuk kemi mundësi të i përgjigjemi kërkesës Tuaj brenda afatit për të cilin jemi marrë vesh, do të Ju informojmë për vazhdimin e afatit për zgjidhjen e reklamimit dhe do të përcaktojmë afatin brenda të cilit do të zgjidhet me pajtimin Tuaj. Shtyerja e afatit për zgjidhjen e reklamimit është e mundshme vetëm një herë.

  Blerësit, shitësi do të i dërgoi prodhimin e riparuar në të njejtën mënyrë sikur iu ka dërguar më parë  prodhimi i reklamuar.

  Nëse dorëzuesi nuk Ju gjenë në adresën e dhënë, shërbimi i dërgesave Ju kontakton dhe merret vesh për terminin e ri të dërgesës.

  Nëse pas kësaj dërgesa e mallit të reklamuar ende pamundësohet të bëhet me fajin e Blerësit, gjegjësisht personit që është shënuar me rastin e dhënies së informatave për dërgesë, malli do të kthehet në selinë e shitësit. Pas skadimit të periudhës prej dhjetë ditëve të punës Wurth nuk merr më asnjë përgjegjësi për produktin në fjalë dhe produkti mund të dorëzohet në reciklim apo do të shkatërrohet.

  Për arsyeshmërinë e reklamimit vendosë personi kompetent në Wurth. Nëse personi kompetent do të konsideron se reklamimi nuk ka bazë, formohet komisioni prej tre antarësh për zgjidhjen e reklamimit, që merr vendimin definitiv, e cila në afatin më parë të përmendur e informon konsumatorin.

   

  3.5. Dërgesa e mallit në reklamim/servisim

  Mallin të cilin e dërgoni në servis me postë apo distribuimin me pako duhet të jetë me rregull i paketuar në ambalazhën prej kartoni. Të gjitha produktet që na u kanë dërguar në këtë mënyrë, e që nuk janë të paketuarë në mënyrë të rregulltë apo tek të cilët ka ardhur deri tek dëmtimet e dukshme mekanike të vet produktit gjatë transportit nuk do të merren nga ana e kompanisë Wurth, por do Ju kthehen në shpenzimet Tuaja. Wurth nuk merr asnjë përgjegjësi për të gjitha dëmtimet eventuale të produktit apo të ambalazhës që bëhen gjatë transportit nga adresa Juaj.

  Nëse është konstatuar se dëmtimi fizikë dhe mekanikë i mallit për të cilën Wurth nuk përgjigjet, në rast të kthimit të parave, nuk jemi të obliguar të kthejmë shumën e plotë të çmimit shit-blerës, por çmimin do ta zvogëlojmë për përqindje apo shumë që i përgjigjet përqindjes së vlerësuar apo shumës së zvogëluar të vlerës së mallit për shkak të dëmtimit. Vlerësimin do ta bëjnë personat e autorizuar të kompanisë Wurth (serviserët).

  3.6. Të drejtat e konsumatorit me arsyeshmëri të reklamimit

  Në rast të arsyeshmërisë së reklamimit konsumatori ka të drejtë të kërkojë nga kompania Wurth që me shpenzimet e veta të sigurojë servisimin. Përveç kësaj konsumatori ka të drejtë në:

  a. Ndërrimin e produktit të blerë me mungesë për produkt të ri në gjendje të rregulltë;

  b. Zbritje të çmimit apo kthim të shumës së paguar sipas llogarisë së ofruar, në rastin kur evitimi i mospajtueshmërisë nuk është i mundshëm.

  Nëse evitimi i mospajtueshmërisë nuk është i mundshëm me riparim apo ndërrim, keni të drejtë të kërkoni zbritjen adekuate të çmimit apo anulim të kontratës nëse:

  • Mospajtueshmëria nuk mund të evitohet me riparim apo ndërrim kurrsesi e as në afatin e konsiderueshëm;
  • Nuk mund të realizojë të drejtën për riparim apo ndërrim, gjegjësisht nëse nuk kemi kryer riparimin apo ndërrimin në afatin e konsiderueshëm;
  • Riparimi apo ndërrimi nuk mund të zbatohet pa çrregullime të rëndësishme për shkak të natyrës së mallit dhe dedikimit të tij;
  • Evitimi i mospajtueshmërisë me riparim apo ndërrim paraqet ngarkesë të papërshtatshme për Wurth.

  Ngarkesa e papërshtatshme për Wurth në aspektin e paragrafit 2, pika 4 të këtij kapitulli, lajmërohet nëse në krahasim me zbritjen e çmimit dhe shkëputjen e kontratës, shkakton shpenzime të tepërta, duke pasur parasysh:

  • Vlerën e mallit të cilin do ta ketë po të ishte i pajtueshëm me kontratën;
  • Rëndësia e pajtueshmërisë në rastin konkret;
  • A mundet pajtueshmëria të evitohet pa probleme të mëdha për Ju.

  Keni të drejtë të kërkoni ndërrim, zbritjen adekuate të çmimit apo të shkëputni kontratën për shkakë të mungesës së njejtë apo mungesës tjetër të pajtueshmërisë i cili pas riparimit të parë paraqitet. E riparimi tjetër është i mundshëm... vetëm me pajtimin tuaj decidiv.

  Duke pasur parasysh natyrën e mallit dhe qëllimin për çka po e bleni, riparimi apo ndërrimi i mallit duhet të bëhet në afatin e konsiderueshëm pa kokëcarje të mëdha për Ju dhe me pajtimin Tuaj.

  Nëse mospajtueshmëria paraqitet në afatin prej 6 muajsh nga dita e kalimit të rrezikut tek Ju, keni të drejtë të zgjidhni në mes të kërkesës që mospajtueshmëria të evitohet me ndërrim, zbritjen adekuate të çmimit apo të deklaroni se po e shkëputni kontratën, e evitimi i mospajtueshmërisë është i mundshëm me riparim vetëm me pajtimin Tuaj decidiv.

  Nuk mund ta shkëputni kontratën nëse mospajtueshmëria e mallit është e vogël. Ju lutemi të mos keqpërdorni të drejtat tuaja duke u thirrur në mospajtueshmëri, përndryshe do të keni obligim të na kompenzoni dëmin të cilin me këtë po na e shkaktoni. Wurth do të konstatojë se a e ekziston mospajtueshmëria e mallit të cilin e keni cekur dhe nëse vërtetojmë që me gjithë mosekzistimin e mospajtueshmërisë apo ekzistimit të mospajtueshmërisë së vogël e keni shkëputur kontratën, Wurth do të kërkojë kompenzim të dëmit për shkakë të shkëputjes së kontratës pa bazë. Me dëm nënkuptohet si dëmi real ashtu edhe fitimi i dështuar.

  Veprimi nëse është marrë vendimi që të pranohet reklamimi:

  • Konsumatorit i dërgohet informata, në mënyrë të shkruar apo përmes e-mailit ku informohet se reklamimi është pranuar.
  • Nëse konsumatori ka vendosur për riparim të produktit të blerë, konsumatorit i dërgohet produkti i riparuar në të njejtën mënyrë sikur iu ka dërguar më herët produkti i reklamuar.
  • Nëse konsumatori ka vendosur për ndërrimin e produktit të reklamuar me të njëjtë apo produkt të ngjajshëm, konsumatorit produkti i ri i dërgohet pasi që konsumatori lajmëron Wurth në mënyrë të shkruar për zgjedhjen e vet, pasiqë i është dërguar informata për reklamimin e pranuar.
  • Nëse konsumatori orientohet për shkëputje të kontratës, konsumatorit i kthehen paratë që ka paguar për produktin e reklamuar. Kthimi i parave konsumatorit i bëhet me pagesë në xhirollogari të konsumatorit në afat prej 15 ditësh nga dita e reklamimit.

  Veprimi nëse është marrë vendimi që mos të pranohet reklamimi:

  • Konsumatorit përmes dërgesës së rekomanduar, së bashku me mallin e reklamuar i dorëzohet informata e shkruar se veprimi pas reklamimit të paraqitur ka marrë fund, që reklamimi nuk është pranuar duke i përmendur shkaqet për këtë.
  • Do të konsiderohet se konsumatori në mënyrë të rregulltë është informuar për reklamimin e bërë në pajtim me art. fq. 7 të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit edhe atë në momentin e tentimit të dorëzimit të dërgesës së rekomanduar, nëse dërgesa nuk mund të dorëzohet për shkak të faktit se konsumatori nuk jeton në adresën që e ka dhënë në vërtetimin për pranimin e reklamimit (adresa e panjohur) apo për shkakë të faktit se nuk e pranon dërgesën.

  3.7.  Servisimi pas skadimit të afatit për pajtueshmëri

  Pas skadimit të afatit ligjor të pajtueshmërisë së mallit (2 vjet) gjegjësisht afatit garantues (nëse ekziston garancioni), konsumatori është vet përgjegjës për dërgimin e mallit në servis – riparimin dhe bart shpenzimet e dërgesës, pranimit të mallit dhe riparimit. Wurth me kënaqësi i përgjigjet konsumatorëve dhe do i ndihmojë rreth informatave për servisët pas skadimit të periudhës ligjore të pajtueshmërisë.

  4. GARANCIONI

  Për disa lloje të mallërave Wurth jep garancion. Garancion është çdo deklaratë me të cilën dhënësi i saj jep premtim në lidhje me mallin, dhe juridikisht është obligative me kushtet të dhëna në deklaratë, si dhe shpalljen në lidhje me këtë mallë.

  Tek malli që është i furnizuar me garancion vlejnë afatet garantuese që janë të shënuara në vet garancionet – listat garantuese, ku garancioni nuk përjashton e as nuk ndikon në të drejtat e blerësit në lidhje me pajtueshmërinë e mallit me kontratën shit-blerëse.

  Nëse Wurth i ka dhënë blerësit garancion për rregullësinë e mallit gjatë kohës së caktuar, blerësi mundet, në rast se malli nuk është në gjendje të rregulltë, të kërkojë riparim në afatin e arsyeshëm, e nëse Wurth këtë nuk e bënë, të kërkojë ndërrimin e produktit në gjendje jo të rregulltë. Blerësi është i autorizuar, vetëm me listën garantuese të cilën e ka marrë gjatë blerjes dhe me llogarinë origjinale, të deklarojë të drejtat e veta në bazë të garancionit. Riparimi apo ndërrimi duhet të kryhen në afatin e arsyeshëm, e në të kundërtën Blerësi ka të drejtë për shkëputje të kontratës apo zbritje të çmimit. Wurth do të mundohet të kryej riparimin apo ndërrimin në afatin më të shkurtë të mundshëm.

  Garancioni vlen në rastet vijuese:

  1. Nëse me produktin e reklamuar në afatin garantues i bashkangjitet llogaria origjinale për blerje dhe lista garantuese.
  2. Nëse mungesat në produkt janë paraqitur në afatin garantues si pasojë e gabimit në material nga i cili produkti është bërë dhe/apo si pasojë e gabimit në veprimin e prodhimit.
  3. Nëse produkti i reklamuar në afatin garantues i cili fillon të rrjedhë nga data e blerjes e prodhimit të reklamuar gjegjësisht data e shënuar në llogari.

  Me garancion nuk janë të mbuluara mungesat në produkt që janë paraqitur në rastet vijuese:

  1. Nëse produkti nuk është aktivizuar, shfrytëzuar dhe mirëmbajtur në pajtim me udhëzimin për punë (vlen për produktet me të cilat jipet udhëzimi për punë).
  2. Me përdorimin e produktit në punët për të cilat produkti nuk është dedikuar (p.sh. përdorimi i darëve për instalimin e ujit „papagall“ në auto servise për lirimin e holenderëve në instalimet frenuese, përdorimi i kaçavidhave dhe gidoreve me PH dorezën në vidhat me dorezat PZ dhe anasjelltas, përdorimi i çelësave standard mbjellës në mjetet pneumatike, përdorimi i makinës elektrike retifikuese si makinë për politurë, përdorimi i pllakës prerëse për gdhendje, përdorimi i çelësit të momentit për lirim fillestar, etj.).
  3. Për shkak të përdorimit jo të drejtë të produktit (p.sh. përdorimi i gidoreve për lirime fillestare apo shtrëngim përfundimtar të dadove, përdorimi i çekanit gjatë punës me kaçavidhë pa sferën (goditëse) metalike, përdorimi i mjeteve pneumatike në insalim pa grupin përgatitor, përdorimi i aparatit për saldim në agregatin e kapacitetit të vogël dhe pa mbrojtje nga tensionimi, përdorimi i masave zaptuese dhe ngjitësve në sipërfaqet e papastruara apo ku nuk është hequr yndyra, etj.).
  4. Për shkak të përdorimit të forcës së tepërt (p.sh. përdorimi i gypit vazhdues në çelësin për rrota për shkak të shtuarjes së forcës të lirimit, përdorimi i çekanit në prerjet për shkak të rritjes së forcës së prerjes, përdorimi i çekanit në çelësin mbjellës për lirim më të lehtë të vidhave, shtuarja e shtypjes në makinën për shpuarje apo makinën retifikuese për shkakë të shpuarjes më të shpejtë apo prerjes, etj.).
  5. Për shkak të dëmtimit natyror të produktit të paraqitur gjatë përdorimit afatgjatë të drejtë – me këtë përfshihen dëmtimet si pasojë e dëmtimit natyror të materialit nga i cili është prodhuar artikulli pas përdorimit të drejtë afatgjatë (p.sh. gërvishja e dorezës së kaçavidhës, trashja e pjesës prerëse të briskut apo dorezës së dhëmbëzuar të darëve, apo shpenzimit të pjesëve shpenzuese siç janë brushëzat grafite dhe shtretërit e sferave, kabllot e prera elektrike, lopatat e mjeteve pneumatike, ventilët, vazhduesit për ajër, kokat shtënguese të dëmtuara – futerët, bartësit, darët për pop-ribatinat, pjesët e mekanizmit të gidores, etj.).
  6. Tek çfarëdo përmirësimi të mjeteve për përshtatje për punë të tjera  (p.sh. gdhendja e kaçavidhës për të bërë mjet shpuarje, prerja apo lakimi i çelësit në formë piruni për çasje më të lehtë në vendet me çasje të vështirë, etj.).
  7. Tek përmirësimet e paautorizuara të mjeteve, mosrespektimin e intervalëve servisore të serviseve kontrolluese dhe përdorimi i pjesëve jo origjinale rezervë.