Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
  Mbylle
  Filtrat
  Gjuha
  Hulumtimi

  Kushtet e afarizmit për blerje përmes sajtit

  Mirë se erdhët në e-shitoren Wurth!

  Këto janë kushtet e afarizmit që aplikohen tek çdo blerje në e-shitoren Wurth.

  Para porosisë së prodhimeve tona është e nevojshme që të njiheni me këto dispozita, sepse ato përmbajnë informata me rëndësi për të drejtat Tuaja dhe obligimet. Me porosi, gjegjësisht me blerje në e-shitoren tonë, vërtetoni se jeni të njoftuar me Kushtet e afarizmit dhe se në përgjithësi i pranoni.

  Me porosi, gjegjësisht me blerje në e-shitoren tonë nënshkruani Kontratën për shit-blerje në formën elektronike me SHOQATËN WURTH ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR PËR TREGTI ME PAJISJE MONTUESE BEOGRAD (SURÇIN), në të cilin do të zbatohen dispozitat e Ligjit për tregtinë elektronike.

  1. DEFINICIONET
  2. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
  3. POROSIA
  4. ÇMIMET
  5. MËNYRA E PAGESËS
  6. DËRGESA
  7. VEPRIMI GJATË POROSISË
  8. NDËRRIMI I PRODUKTIT
  9. E DREJTA E SHPENZUESIT PËR TËRHEQJE NGA KONTRATA
  10. MBROJTJA E TË DHËNAVE PËR PERSONIN
  11. PAJTUESHMËRIA DHE REKLAMACIONI
  12. GARANCIONI

   

  1. DEFINICIONET

  Kur themi „Shitësi“, „Ne“ apo„Wurth“ mendojmë në shoqatën Wurth DOO BEOGRAD me seli në rr. Shën Sava nr. 60 v, Surçin, Beograd, numri i amzës: 17155172, PIB: 100000362, numri i telefonit 0112078200.

  Kur themi „Kushtet e afarizmit“, „Kushtet“ apo „KA“ mendojmë në kushtet e afarizmit që vlejnë për blerje në e-shitoren tonë.

  Kur themi „Blerësi“  apo „Ju“ mendojmë në cilindo person fizik apo juridik që ka porositur produkt(e) të Shitësit përmes e-shitores apo që është i interesuar të porosisë produktet e Shitësit.

  Kur themi „Shfrytëzuesi i sajtit“ mendojmë në çdo person që i qaset apo shfrytëzon Sajtin.

  Kur themi „Gost“ mendojmë në blerësin që bën porosinë pa regjistrim të llogarisë në Sajt.

  Kur themi „Shfrytëzuesi i i regjistruar“ mendojmë në shfrytëzuesin e Sajtit që ka regjistruar llogarinë e vet në Sajt.

  Kur themi „Konsumatori“ mendojmë në personin fizik i cili në treg merr mallëra apo shërbime me qëllime që nuk janë dedikuar veprimtarisë së tij afariste apo veprimtarisë tjetër komerciale dhe ndaj të cilit aplikohen rregullat për mbrojtjen e konsumatorit.

  Kur themi „Kontrata shitëblerëse“ apo „kontrata“ mendojmë në kontratën për shitëblerjen e çfarëdo produkti dhe/apo shërbimi të Shitësit, që nënkupton dispozitat KP, si dhe kushtet eventuale të posaçme nëse janë të kontraktuar në mes palëve Kontraktuese.

  Kur themi Sajt, mendojmë në sajtin e Wurth-it.

  Kur themi „Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave të personit“ apo „Rregullorja“ mendojmë në aktin e posaçëm në të cilin japim informata se si i përpunojmë të dhënat Tuaja në lidhje me shfrytëzimin e Sajtit dhe në lidhje me blerjen përmes e-shitores. Në Rregullore keni qasje përmes  këtij linku.

  Kur themi „Garancion“ mendojmë në çdo deklaratë me të cilën deklaruesi i saj jep premtim në lidhje me mallin, dhe i cili juridikisht është obligativ me kushte që janë dhënë në deklaratë, si dhe shpalljen në lidhje me këtë mallë. Dispozitat mbi Garancionin, që përbëjnë pjesën përbërëse të Kushteve të afarizmit, mundeni  t'i shihni këtu.

  Kur themi „Palët Kontraktuese“ mendojmë në blerësin dhe shitësin së bashku.

   

  2. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

  Kushtet vlejnë në kuadër të afarizmit të përgjithshëm, gjegjësisht për ofertën tonë, vërtetimin  e porosive, dërgesën dhe llogaritë, si dhe për të gjitha dokumentet tjera lidhur me shitjen e produkteve tona.

  Dërgesa bëhet ekskluzivisht në territorin e Republikës së Sërbisë. Nuk ekziston kufizimi në aspektin e sasisë apo vlerës.

  Ky Sajt dhe e-shitorja nuk janë dedikuar personave që janë më të rinjë se 15 vjet.

  Në rast se blerësi është person juridik, personi që i shënon të dhënat dhe porositë produktet me to vërteton dhe garanton që posedon autorizimin që të nënshkruaj Kontratën për shitëblerje në emër të dhe për llogari të atij personi juridik.

  Kushtet e posaçme (që dallohen nga Kushtet), posaçërisht kushtet e parashtruara nga ana e Blerësit, do të jenë obligativ vetëm nëse janë në veçanti të kontraktuara dhe në formë të shkruar të vërtetuar nga ana jonë.

  Dispozitat e Kushteve të afarizmit nga rrjedh që të aplikohen ndaj Konsumatorëve, nuk mund të zbatohen tek blerësit që janë persona juridik.

   

  3. POROSIA

  Porosia në shitoren online bëhet ekskluzivisht përmes Sajtit. Konsumatorët nuk munden të bëjnë porosinë me telefon.

  Blerësi porosinë mund ta bëjë në cilësinë e Gostit apo në cilësinë e shfrytëzuesit të regjistruar, për këtë Blerësi vet vendos. Në rast se Blerësi veç është regjistruar më herët, mund të lajmërohet dhe ta bëjë blerjen përmes llogarisë së vet.

  Nëse produkti Ju përgjigjet dhe dëshironi ta blini, këtë mund ta bëni ashtu që do të klikoni në tastierën „Shtoje në shportë“.  Para vërtetimit të porosisë, shportën mund ta plotësoni, zbrazni apo të bëni azhurnimin e saj.

  Pasi që të selektoni të gjitha produktet që dëshironi t'i bleni, është e nevojshme të shënoni të dhënat për porosi në pajtim me formularin. Porosia është kryer me vërtetimin në tastierën „Mbaro porosinë“.

  Me vërtetimin e porosisë në Sajt si blerës vërtetoni si në vijim:

  a)      që jeni të njoftuar me dispozitat KA apo do duhej të Ju jenë të njohura, sepse Ju kemi ofruar mundësinë reale që të njiheni me përmbajtjen e tyre.

  b)     që, para vërtetimit të porosisë, në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme kemi plotësuar obligimin e informimit të Blerësit,

  c)      që si Blerës, jeni në pajtim me KA.

  Në aspektin e obligimit për informim, vërtetoni se Ju kemi informuar posaçërisht për këtë që vijon.

  • karakteristikat themelore të mallit;
  • emrin tonë afarist, numrin e amzës, adresën e selisë dhe numrin e telefonit;
  • çmimin shitës apo mënyrën përmes së cilës çmimi shitës do të llogaritet, si dhe për të gjitha shpenzimet eventuale shtesë, siç janë shpenzimet e dërgesës që i takojnë Blerësit.
  • mënyrës së pagesës, mënyrës dhe afatit të dërgesës , mënyrës së realizimit të obligimeve tjera kontraktuese, si dhe mënyrës se si veprohet pas reklamimit të blerësve.
  • ekzistimit të përgjegjësisë ligjore për shkak të mospërshtatjes së mallit;
  • mënyrës së deklarimit të reklamimit, e posaçërisht vendit të pranimit dhe mënyrës së sjelljes së shitësit sipas tyre, si dhe kushteve që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të blerësit që kanë të bëjnë me përshtatjen;
  • kushtet për shkëputjen e kontratës;
  • në lidhje me shitjen e mallrave teknike rreth mundësisë së furnizimit me pjesë rezervë, aparateve shtesë, servisit teknik, gjegjësisht mirëmbajtjes dhe riparimit gjatë kohës dhe pas skadimit të periudhës gjatë së cilës përgjigjet për mospërshtatje të kontratës, gjegjësisht pas ndërprerjes së prodhimit dhe importit të mallit.

  Pasi që keni bërë porosinë, do të merrni emajlin automatik me të cilin vërtetohet porosia. Shërbimi i shitjes internet i Shitësit do të mundohet që në afatin më të shkurtër të verifikoj se a jemi në gjendje që t'iu dërgojmë produktin e porositur. Përpunimi i porosisë, gjatë së cilës vërtetojmë se a është produkti i disponueshëm, mund të zgjasë më së shumti tri ditë punuese.Nëse prodhimi nuk është në depo, pa humbur kohë Ju informojmë për këtë, ku pas kësaj konsiderohet se porosia Juaj është anuluar.

  Nëse kemi mundësi që t'iu dërgojmë vetëm një pjesë të porosisë Tuaj, Shërbimi i shitjes internet do Ju kontaktoj që t'iu informoj për këtë. Nëse pajtoheni, do të bëhet dërgesa vetëm e asaj pjese të porosisë që është e disponueshme.

  Për të gjitha pyetjet shtesë lidhur me porosinë Tuaj mund të na drejtoheni përmes emajl adresës eshop@wurth.rs  apo përmes telefonit 011 2078 200.

   

  4. Çmimet

  Pranë fotografisë së çdo prodhimi është dhënë çmimi. Çmimi nënkupton TVSH-në, përveç aty ku është decidivisht e shënuar që çmimi është pa TVSH.

  Valuta është dinari sërb (rsd).

  Çmimet e paraqitura në e-shitoren vlejnë vetëm për blerje përmes internetit.

  Çmimet e paraqitura nuk përfshijnë shpenzimet e dërgesës. Shpenzimet e dërgesës mund t'i shihni në pjesën dërgesa.

   

  5. MËNYRA E PAGESËS

  Pagesa në e-shitoren mund të bëhet me të holla të gatshme në momentin e pranimit të pakos nga kuriri. Në rast të pagesës me të holla të gatshme, gjatë pranimit të pakos kuriri do t'iu dorëzoj mallin e porositur për të cilin do të merrni fakturën.

   

  6. Dërgesa

  Dërgesën e produkteve të porositura në Sajt e bën shërbimi i kurirëve City Express. Dorëzimi bëhet te adresa e shënuar e Blerësit.

  Çmimi i dërgesës për Konsumatorët është 300,00 din për blerjet deri në 3000,00, e për blerje mbi 3.000,00 dinarë është falas.

  Afati i dërgesës për mallërat e blera në e-shitoren është rreth 5 ditë pune, me ate që nuk mund të jetë më gjatë se 30 ditë.

  Malli i dorëzohet Blerësit personalisht apo personit të cilin Blerësi e ka potencuar si pranues të dërgesës. Blerësi, para vërtetimit të porosisë, jep shënimet për adresën për dorëzim. Dorëzimi bëhet në periodën prej orës 8 deri në ora 17 ditëve të punës.

  Në momentin e dorëzimit të mallit te Blerësi, rreziku i shkatërrimit, dëmtimit apo prishjes së rastësishme të gjërave kalon tek Blerësi.

  Nëse dorëzuesi i juaj nuk Ju gjen në adresën e dhënë, shërbimi I dërgesave Ju kontakton dhe merret vesh për terminin tjetër të dorëzimit.

  Nëse pas kësaj dorëzimi I mallit të porositur ende nuk mund të bëhet me fajin e Blerësit, apo personit që është shënuar gjatë dhënies së shënimeve për dërgesë, Blerësi  do të jetë i obliguar t’i bart shpenzimet e kthimit të mallit. Në këtë rast, kontrata për shitëblerje konsiderohet e anuluar.

  Obligimi i Shitësit  për dërgesën e produktit të porositur shuhet nëse kemi, urdhëresë të organeve shtetërore, pengesa në qarkullim apo prodhim, grevë, përjashtime, mungesë të lëndës së parë dhe të gjitha rasteve të fuqisë më të lartë për çka realizimi është vështirësuar apo pamundësuar. Në këtë rast Shitësi menjëherë do ta informojë Blerësin.

   

  7. VEPRIMI GJATË DËRGESËS

  Gjatë pranimit të dërgesës, Blerësi është i obliguar që në prezencën e kuririt apo postierit ( më poshtë: nëpunësi), në mënyrë vizuele e verifikon pakon, për të parë se a  ka dëmtime të dukshme.

  Blerësi e ka për detyrë që të kërkoj hapjen e pakos në prezencën e nëpunësit. Nëse në atë rast konstatohet që artikujtë janë të dëmtuara, nëpunësi bën procesin për reklamim.

  Blerësi e ka për detyrë që gjatë pranimit të mallit të nënshkruaj fletëdërgesën (apo llogarinë-fletëdërgesën), të cilën shërbimi dorëzues e merrë si vërtetim për pranim. Afati për paraqitjen e reklamacionit në dëmtime gjatë transportit është 24 orë nga moment I pranimit të mallit.

  8. NDËRRIMI I PRODUKTIT

  Në rast se pas dorëzimit vërtetoni se artikulli nuk Ju përgjigjet, e nëse konsideroheni si Konsumatorë në kuptimin e paragrafit 1 të Kushteve, keni të drejtë të hiqni dorë.

  Nëse nuk Ju përgjigjet vetëm madhësia (në rastin e të mbathurave apo veshjes) apo dëshironi të bëni ndërrimin e produktit të porositur për ndonjë tjetër produkt, Ju lutemi që të na kontaktoni në eshop@wurth.rs apo përmes telefonit 011 2078200.

  Është e domosdoshme që dokumentacionin i cili për shkak të ndërrimit të produktit do të Ju vij në e-mail adresë: të shtypni, lexueshëm të plotësoni dhe paketoni së bashku me dërgesën të cilën e ktheni.

  Gjatë dërgesës së produktit të cilin dëshironi ta zëvendsoni, është e domosdoshme që artikullin të dorëzoni të paketuar në mënyrë adekuate sepse tërë përgjegjësia për dëmtime gjatë transportit bie mbi llogarinë e dërguesit.

  Posa artikulli të mbërrijë në depon tonë, bëhet verifikimi I artikullit se a është dërguar në gjendje adekuate dhe automatikisht dërgohet artikulli ndërrues me llogarinë –dërgesën e re.

  Artikulli i porositur nuk ka mundësi të ndërrohet nëse është në gjendje jo të rregulltë apo është i përdorur, gjegjësisht nëse nuk është në paketim original të padëmtuar.

  Blerësi nuk mundet me vetiniciativë që produktin e porositur ta ndërroj në objektet tona shitëse.

  Ndërrimi është i mundshëm vetëm në afat prej 14 ditësh nga momenti i pranimit të produktit.

  Detyrë e juaj është që produktin ta ktheni në adresën tonë me shpenzime vetanake, përveç nëse Ju kemi dërguar mallin e gabuar apo malli ka mangësi.

   

  9. E DREJTA E SHPENZUESIT TË TËRHIQET NGA KONTRATA

  Duke pasur parasysh se blerja përmes shitores Wurth konsiderohet blerje në distancë, Ky paragraf i KA ka të bëjë me Blerësit që paraqesin Konsumatorët.

  Nëse i takoni konceptit të Konsumatorëve, keni të drejtë që në afat prej 14 ditësh nga dita e dorëzimit, të tërhiqeni nga Kontrata pa cekur shkaqet. Në afatin e përmendur është e nevojshme të dërgoni deklaratën për tërheqje.

  Nëse me një porosi keni kërkuar më shumë lloje të mallërave që dërgohen ndaras, afati prej 14 ditësh fillon të qarkulloj kur lloji i fundit i mallit të porositur t’iu dorëzohet. Kur dërgimi i mallit përbëhet nga më shumë dërgesa dhe pjesë, afati prej 14 ditësh fillon të qarkulloj kur dërgesa apo pjesa e fundit t’Iu dorëzohet.

  Këtë të drejtë e realizoni ashtu që e plotësoni formularin për tërheqje në formë të shtypur që e merrni me dërgesë apo jepni deklaratën për tërheqje në formë tjetër përmes shkresës (nënkuptuar edhe emailin).

  Deklarata për tërheqje nga kontrata ka ndikim juridik nga dita kur ia keni dërguar Wurth-it. Nëse deklaratën për tërheqje e keni dërguar përmes formës elektronike, pa vonesë do t’iu informojmë në formë të shkruar apo në bartësin tjetër afatgjatë të shkrimeve për pranimin e deklaratës Tuaj.

  Në rast se tërhiqeni nga kontrata, jeni të obliguar të na ktheni mallin, pa vonesë, e më së voni në afat prej 14 ditësh nga dita kur e keni dërguar formularin për tërheqje, duke bartur shpenzimet e drejtpërdrejta të kthimit të mallit. Me rastin e kthimit të mallit, ajo duhet të jetë në gjendje të rregulltë dhe të pashfrytëzuar, në paketim original dhe të padëmtuar. Me mallin jeni të obliguar të na dërgoni llogarinë (gjegjësisht llogarinë –fletëdërgesën).

  Në rast të tërheqjes nga kontrata, Shpenzuesi ka të drejtë në kthim të parave apo ndërrim me ndonjë produkt tjetër, nëse malli dhe ambalazha nuk janë të dëmtuara dhe nëse kthen llogarinë (gjegjësisht llogarinë –fletëdërgesën). Shuma e mallit të paguar do t’i kthehet Konsumatorit pasi që malli të kthehet në adresën tonë nga edhe iu ka dërguar Konsumatorit. Wurth pa vonesë do të bëjë kthimin e pagesave të bëra nga Konsumatori, duke llogaritur edhe shpenzimet e dërgesës, e më së voni në afat prej 14 ditësh nga dita kur ka marrë formularin për tërheqje. Wurth mund të shtyej kthimin e mjeteve deri sa nuk e merr mallin që kthehet, apo deri sa nuk na dërgoni dëshmi që na keni dërguar mallin.

  Konsumatori është ekskluzivisht fajtor për vlerën e pakësuar të mallit që bëhet si pasojë e manipulimit në mënyrë jo adekuate, apo I tejkalon ato që është e domosdoshme për të konstatuar natyra, karakteristikat dhe funksionaliteti I mallit. Në këtë rast, Wurth ka të drejtë të kthej çmimin e pakësuar.

  Konsumatori nuk ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata në rastet si në vijim:

  1)     Ofrimi I shërbimeve, pasi që shërbimi plotësisht është kryer nëse ofrimi i shërbimit ka filluar pas pajtimit decidiv paraprak të Konsumatorit dhe pas vërtetimit të tij që e di se humb të drejtën e tërheqjes nga kontrata kur tregtari plotësisht realizon kontratën;

  2)     Dërgesa e mallit të prodhuar sipas kërkesave të posaçme të konsumatorëve apo personalizim të qartë;

  3)     Dërgesa e mallit që mund të ketë dëmtim të kualitetit apo ka afat të shkurtër të zgjatjes;

  4)     Dërgesat e mallit të vulosur që nuk mund të kthehen për shkak të ruajtjes së shëndetit apo shkaqe higjienike dhe që është hapur pas dërgesës;

  5)     Dërgesat e mallit që, pas dërgesës, për shkak të natyrës së vet përzihet pandashëm me mallërat tjerë;

  6)     Kontratave me të cilat konsumatori decidivisht kërkon vizitën nga ana e tregtarit me qëllim të zbatimit të riparimeve urgjente apo mirëmbajtjes; nëse gjatë kësaj vizite tregtari ofron edhe shërbime tjera përveç atyre që konsumatori konkretisht I ka kërkuar apo dërgon mallin tjetër përveç pjesëve për ndërrim që janë të domosdoshme për mirëmbajtjen apo kryerjen e riparimit, e drejta për tërheqje nga kontrata ka të bëjë me këto shërbime plotësuese apo mallëra.

   

  10. MBROJTJA E TË DHËNAVE PËR PERSONIN

  Wurth i përpunon të dhënat për personin e Konsumatorit në pajtim me rregullat e Republikës së Sërbisë. Për më shumë informata shihni  Rregulloren për mbrojtjen e të dhënave për personin.

  Disa të dhëna për personalitetin e Konsumatorit të Sajtit mund të nxjerrim edhe me përdorimin e biskotave. Për më shumë informata për këtë shihni në Politikën e biskotave.